„Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки“

На 12 април 2017г. Химикотехнологичен и металургичен университет сключи договор по проект BG05M2ОP001-2.009- 0015 “Подкрепа за развитие на капацитета на докторанти и млади учени в областта на техническите, природните и математическите науки“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Общата стойност на проекта е 583 122,89 лв., от които 495 654, 46 лв. европейско и 87 468,43 лв. национално съфинансиране.

КАЛЕНДАР СЪБИТИЯ И ДЕЙНОСТИ

Дейностите и събитията п проект BG05M2ОP001-2.009-0015 са обявени ....
За повече и актуална информация, моля следвате бутона "събития".

Курсове по проект BG05M2ОP001-2.009-0015

Организирани са следните курсове и семинари.

Maple

Целта на курса е запознаване със системата за символни изчисления...

ANSYS

Целта на курса е запознаване със системата за инжинерно симулиране.

Верификация

Целта на курса е запознаване със системата за символни изчисления...

CAD/CAE системи

Целта на курса е запознаване със системата за символни изчисления...