Начало

Виртуална библиотека

Химикотехнологичен и металургичен университет

Тук може да намерите електронни ресурси, книги и мултимедийни учебници включени в обучението по ралични специалности!

Богата библиотека от електронни ресурси!

Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проект BG051PO001-4.3.04-0028 „Подобряване на качеството на дистанционното обучение в ХТМУ чрез въвеждане на мултимедийни електронни учебни помагала и обучение на преподаватели,
административен и технически персонал за работа със системата за дистанционно обучение, и въвеждане на он-лайн двустранна видео-връзка между преподаватели и студенти.”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз